• пресс-релизы
 • статьи для сайта
 • новости для сайта
 • тексты для буклетов
 • написать коммерческое предложение
 • написать продающий текст
 • слоган
 • нейминг
 • копирайтинг киев
 • рекламная кампания
 • биржи статей
 •  

  FÜZESABONYI PÖTTÖMKE

  ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

  FÜZESABONY

  RÁKÓCZI ÚT 16.

   

   

   

   ovi logo

   

  HÁZIREND

   

  2014. szeptember

   

  Törvényi háttér

  • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban Nkt.)
  • 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (továbbiakban R)
  • 1997. évi XXXI. törvény a Gyermekek védelméről
  • Nevelőtestületi határozatok

   

  Az intézmény neve: Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde

  Az intézmény címe:  3390. Füzesabony, Rákóczi út 16.

  Telefon szám / fax:   36/341-023.

  Intézményegység vezető neve:   Bodnárné Kiss Karolina

  Logopédus neve:   Molnár  István (Nevelési Tanácsadó)

  GYIV felelős: Vass Anita

  Körte csoport vagy az óvoda elérhetőségén

  Az intézmény gyermekorvosa:  Dr. Albach  Marianna

  Gyermekorvos telefonszáma:  36/343-347.

  Védőnő neve:  Dudásné Csillik Anikó

  Havonta tisztasági szűrést végez, évente egyszer látás-hallás vizsgálat

  Védőnők telefonszáma:  36/341-243.

  Ügyviteli alkalmazott neve:   Poczok  Tiborné

   

  Az intézmény helye az oktatási rendszerben

  Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig nevelő intézmény.

  (maximum 7 éves korig)

  Az óvodai nevelés a teljes óvodai életet magába foglaló játék, játékos tanulási folyamatok keretében folyik.

   

  Óvodai beíratás   a kijelölt beíratási időszakban,1 héten át zajlik.

  A szülők a beíratáshoz a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJ-számát és személyi igazolványukat hozzák magukkal. Szükség szerint az intézményben homogén és vegyes csoportok kialakítására is sor kerülhet. A gyerekek csoportba történő beosztása az intézmény vezetőjének jogkörébe tartozik. Felvételről és elutasításról a szülő határozatot kap, elutasítás esetén a szülő fellebbezési joggal élhet.

  A gyermek abban az évben, amelyben az 5. életévét betölti a nevelési év első napjától iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokon köteles részt venni, melynek ideje legalább napi 4 óra.

  Az óvodai szervezett tanulási folyamatok naponta általában 900 – 1200 óráig tartó időszakban tartanak.

   

  Az óvoda nyitvatartási rendje

  Nevelési  – oktatási év:  szeptember 01-től – augusztus 31-ig.

  Nyári karbantartási szünet:  páros évben augusztus hó

  páratlan évben július hó.

  Takarítási szünet ideje alatt a Hétszínvirág óvoda fogadja azokat a gyerekeket, akiknek a felügyeletéről a szülők nem tudnak gondoskodni.

   

  Iskolai őszi, téli, tavaszi szünetek idején a gyermeklétszámtól függően összevont csoportok működhetnek. Igényfelmérés a lehetséges zárva tartás előtt egy hónappal.

   

  Oktatás nélküli napok maximális száma 5 nap.  (nevelési értekezletek, szakmai és egyéb szervezett továbbképzések )

  Szülők értesítése 7 nappal korábban, ha szükséges ügyelet megszervezése.

   

  Az intézmény napi nyitva tartása:  0600 – 1700-ig.

  .

  Az óvoda bejárati ajtaját 900 órától 1530-ig a gyermekek biztonsága érdekében zárva tartjuk. A később érkezők csengetéssel jelezzenek.

  A gyermekek védelme érdekében az ajtót és a kaput minden esetben kérjük becsukni.

   

  Hiányzás bejelentése

  Minden távolmaradást előre írásban be kell jelenteni a csoportban dolgozó óvónőnek és telefonon a Füzesabonyi Gazdasági Iroda egységének (542-213). Hiányzás után amennyiben az étkezési igényét a szülő elmulasztja lejelenteni, arra a napra nem tudjuk a gyermeket fogadni az óvodában, amikorra nem igényelt étkezést. A változások bejelentése lehetőleg 0900-ig történjen. Ha már nem tudja a szülő lemondani az étkezést, első nap elviheti az ebédet a konyhán leadott ételesben. 3 napnál hosszabb ideig tartó betegség után a gyermek csak orvosi igazolással fogadható az óvodában.

  Valamennyi gyermek érdekében beteg gyermeket óvodába befogadni nem lehet. Minden szülőnek kötelessége felhívni az óvónők figyelmét arra, ha a gyermekének különleges betegsége van, valamint köteles napközben elérhető telefonszámát megadni.

  Láz, hányás, hasmenés stb esetén az óvónő megkezdi a lázcsillapítását, majd értesíti a szülőt, hogy minél hamarabb vigye el gyermekét, és a szülő gondoskodik az orvos felkereséséről.

  Betegség után a gyermeket óvodába érkezésekor a szülő minden esetben személyesen adja át az óvónőnek és adja át az orvosi igazolást. Az orvosi igazoláson minden esetben kérjük feltüntetni a betegség első és utolsó napját.

  Amennyiben a gyermek 10 napnál többet igazolatlanul hiányzik, az óvodavezetője köteles értesíteni a gyermekjóléti szolgálatot és a jegyzőt.

  Az óvodába gyógyszert behozni, azt a pedagógusnak átadni, bent hagyni a gyermek gyógykezelésére tilos! (orrcsepp, szemcsepp, kenőcs) Az óvodában dolgozók gyógyszert nem adhatnak be a gyermeknek, kivétel, ha a gyermek orvosi utasításra állandó gyógyszerszedést igényel.

  Fejtetves gyermekeket csak a haj kitisztítása után, védőnői igazolással vesz be az óvoda.

  Térítési díj befizetése

   

  Az étkezési díjak befizetése: – minden hónap 10.-től – 15.-ig a Füzesabonyi Gazdasági Iroda Pénztárában

   

  A gyermek a család anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülhet. Ennek feltétele a kedvezményre jogosító határozat bemutatása a Gazdasági Irodánál.

   

  Gyülekezés, távozás

  Kérjük a szülőket, hogy gyermeküket legkésőbb 0830–ig hozzák be az óvodába. Érkezéskor kérjük a gyermeket minden esetben az óvodapedagógusnak átadni, mert felelősséget csak ebben az esetben vállalunk a gyermek testi épségéért.

  Az óvodából a gyermek idegennek vagy 14 éven aluli testvérnek csak a szülő írásbelikérelmealapján adható ki. Szintén a szülő írásbeli kérelme szükséges ahhoz, hogy a gyermek egyedül hazaengedhető legyen. A gyermek elvitelekor minden esetben (de főleg az udvaron) az óvónőnek szólni kell. Ha a szülő eljött a gyermekéért, kérjük, hosszasan ne tartózkodjanak az óvoda területén, mert a csoportot felügyelő óvodapedagógusok nem tudják kellő képen átlátni a játszó gyerekek sokaságát. Lehetőség szerint 1 -2 felnőttnél több ne jöjjön a gyermekért.   A nap folyamán  óvónővel egyeztetés alapján vihető el a gyermek, ilyenkor a szülők tartsák tiszteletben a csoport napirendjét és az óvodai élet megzavarása nélkül vigyék el a gyermekeket.

  Ebéd utáni hazavitel:  1245 – 1300 –ig történhet, hogy ne zavarják az itt alvó gyerekek nyugalmát.

   

  Délutáni hazavitel:   1530 – folyamatosan. Minden gyermeket 1700 óráig el kell vinni az intézményből.

   

  Miután gyermekét elkérte az óvónőtől, kérjük a szülőket, hogy az óvoda épületét és udvarát ne használják játszótérként, mert a dolgozók nem tudják nyomon követni, hogy kik azok a gyerekek, akire felügyelni kell, akiknek testi épségéért ők felelnek.  A gyermekekre az óvodai normarendszer, szokások, szabályok a szülők jelenlétében is érvényesek.

  Az óvoda tornatermét és egyéb helyiségeit a gyermekek, szülők óvodapedagógusok, dajkák felügyelete nélkül nem használhatják. A tálalókonyhára és annak folyosójára csak egészségügyi könyvvel rendelkező óvodai dolgozók mehetnek.

  A gyermek érkezésekor vagy elvitelekor a szülők nem mehetnek be a csoportszobába, csak kivételes alkalmakkor pl.: beszoktatási időszakban, akkor is benti cipőben, papucsban.

  Az óvoda az iskolás gyermekek felügyeletéről délutánonként felelősséggel nem gondoskodhat, kérjük a szülőket, ilyen kéréssel ne forduljanak felénk.

  Tűz- és balesetvédelmi szempontok betartása érdekében az óvoda ki és bejáratát minden esetben kérjük szabadon hagyni.

  A szülők válása esetén csak bírói ítélet korlátozhatja a gyermek óvodából való elvitelét bármelyik szülő számára is. Az óvoda nem láthatási és kapcsolattartási terület.

   

  A gyermekek öltöztetésével kapcsolatos kérések

  Az intézményben ápolt, tiszta gyermeket hozhatnak a szülők. Ruházatuk a napi várható időjárásnak megfelelő legyen. Váltóruháról a szülők gondoskodnak. A ruhaneműket egyenként jellel vagy névvel kell ellátni. A gyermekek tornafelszerelését a kijelölt szekrényben, tornazsákban kérjük elhelyezni, tisztántartásáról a szülő gondoskodik.

  Intézményünkben az ünneplőruha sötét szoknya vagy nadrág, fehér ing, blúz.

   

  A gyermekek számára behozható tárgyak

  Ha a gyermek az óvodába értéktárgyat hoz (aranylánc, óra, egyéb értékes tárgy) azok megőrzésére, eltűnéséért való felelősségvállalásra az óvoda nem vállalkozik.

  Az óvodába érkező gyermekek reggelenként cukrot, csokoládét, rágógumit, más édességet nem hozhatnak magukkal. Ez alól kivételek a születésnapok, névnapok megünneplésére szolgáló alkalmak.

   

  Óvó – védő szabályok

  A gyermekek biztonságának és értéktárgyaik védelme érdekében a gyülekezési idő után azajtókat kulcsra zárjuk. Ezen idő után kérjük a szülőket, csengessenek, ha be akarnak jönni az intézménybe.

  Az intézmény területére egészségügyi indokok alapján kérjük, babakocsit ne toljanak be.

  A gyermekeket bombariadó, tűzriadó esetén a balesetvédelmi szabályzatban található menekítési terv alapján visszük ki az épületből.

  Jó, ha a szülő minden tanévben biztosítást köt gyermekének.

   

  A szülők jogai és kötelességei

  Jogai:

  • megismerni az intézmény Pedagógiai Programját, SZMSZ-t, Házirendjét.
  • Gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeres tájékoztatás kapni,
  • Gyermeke neveléséhez tanácsot kérni, segítséget kapni,
  • Az óvodavezető és óvodapedagógus hozzájárulásával (egyeztetett napon) részt venni az óvoda egy napján
  • Az óvoda által meghirdetett nyilvános ünnepségeken, rendezvényeken, nyílt napokon részt venni.

  Kötelezettségei:

  • gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről gondoskodni, biztosítani gyermeke óvodai nevelésben való részvételét,
  • tegyen eleget a térítési díj befizetési kötelezettségének,
  • tartsa tiszteletben az óvodában dolgozó pedagógusok, alkalmazottak emberi méltóságát és jogait,
  • kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, segítse a fejlődés folyamatát, segítse a gyermek közösségbe való beilleszkedését,
  • rendszeresen tartson kapcsolatot az óvodapedagógusokkal,
  • látogassa a szülői értekezleteket, aktívan vegyen részt a rendezvényeken.

   

  A panaszkezelés rendje

  A szülő panaszával elsődlegesen a csoportban dolgozó óvodapedagógusokhoz fordulhat, ha panaszára nem talál megoldást, forduljon az óvodavezetőhöz. Amennyiben ez a megoldás sem elégíti ki, az önkormányzat jegyzője jogosult a panasz kivizsgálására.

   

  Helyiségek, berendezések használati rendje

  Az óvoda helyiségeinek a szülők által történő használatát nyitva tartástól eltérő időpontban az óvodavezető engedélyezi. Az engedélyt írásban kell benyújtani a szükséges időpont előtt egy héttel.

   

  Óvodán belüli dohányzás

  Az óvoda területére, beleértve az udvart is, égő cigarettával belépni, illetve ott dohányozni nem szabad.

   

  Nevelő – oktató munka

  Az óvónőt nevelő – oktató munkájának végzése közben zavarni nem szabad. Kérjük a szülőket, hogy se a gyermekekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvónőt foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják el a csoporttól, mert zavarják a nevelés –oktatás folyamatát és balesetet idézhetnek elő. Kérdéseiket lehetőleg délután tegyék fel.

  Az együttműködésnek szabályozott formái vannak: fogadóórák, családlátogatások a szülővel való egyeztetések után, szülői értekezletek, melyekről a szülő legalább 3 nappal korábban értesítést kap.

  Intézményünkben a gyermekek jutalmazása, fegyelmezése szóban történik.

  Intézményünkben a gyermekek részére szülői igény alapján kiscsoportos foglalkozásokat szervezünk (vitamin torna. gyógytestnevelés, angol, ovi-rocky, hittan).

  Hit és vallásoktatás feltételeit szülői igény alapján szervezzük.

  A Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Füzesabonyi Tagintézménye szakértői véleménye alapján lehetőség van alapozó terápiás és fejlesztő, felzárkóztató foglalkozásokon való részvételre a szülő írásos beleegyezése alapján.

  Intézményünkbe logopédus jár heti 2 alkalommal, elsődleges feladata, a gyermekek beszédének vizsgálata, a beszédhibák kijavítása iskolás korra.

  Kérjük a szülőket, kísérjék figyelemmel gyermekük fejlődését, közösségbe való beilleszkedését, közösségi élet szabályainak elsajátítását.

   

  A család és az óvoda közös nevelési elvének kialakítása: az óvodánkban járó gyermekeketarra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el pajtásaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni.                                                                                                                                             Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal, árulkodással oldják meg. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében, kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekükben.

   

  Intézményünkben a szülők érdekeit Szülői Munkaközösség képviseli, melynek van egy vezetője és csoportonként 2-3 tagja. A szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét.

  Az SZMK maximalizálhatja a fizetős programok költségét.

  A gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől, tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten.

  Gyermekek, szülők nagyobb csoportjának meghatározása: egy óvodai csoportba járó gyerekek 60%-a.

   

  A gyermekek értékelésének rendje

  Gyermekek nevelése és oktatása az intézményben helyi pedagógiai program alapján történik.

  A szülő a programot az intézmény területén kérésre bármikor elolvashatja, valamint az első szülői értekezleten részletes tájékoztatást kap róla.

  A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok végzik egyéni megfigyelések alapján, minden

  Gyermekről, egyéni fejlődési naplót vezetnek.   A gyermekről a szülőnek tájékoztatástcsak az óvónő adhat. Minden nevelési évben kétszer a csoportban dolgozó pedagógus ismerteti elért eredményeiket, és a fejlődés menetét, melyet a szülő aláírásával hitelesít.

  Az óvodai élet végén a gyermekekről szakvélemény kerül kiállításra az iskola részére. Ha a gyermek további óvodai nevelése indokolt, akkor azt határozatban kell rögzíteni. Kérdéses esetben kérni kell a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Füzesabonyi Tagintézménye szakértői vizsgálatát.

   

  A gyermek fejlődésének figyelemmel kíséréséről szóló tájékoztatást, a szülőnek évente kétszer lehetősége van megnézni.

   

  Ünnepélyeink

  A szülők számára szervezett: Anyák napja, csoportok bemutatkozása gyermeknapon.

  A napi óvodai élet során kerül megünneplésre a Mikulás, Luca-nap, Karácsony, farsang, Március 15. Húsvét és különféle nevezetes napok, amibe igény szerint a szülők bekapcsolódhatnak, besegíthetnek ( pl.: Föld napja, Víz napja stb.).

   

  A Házirend nyilvánosságra hozatala:  valamennyi csoport faliújságján megtekinthető.

  Az óvoda honlapján, beiratkozáskor minden szülő megkapja.