Arhívum: ◊ április, 2020 ◊

Szerző:
• 2020. április 29. szerda

A Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde nyitvatartása:

reggel 6 órától 17 óráig

Szerző:
• 2020. április 29. szerda

T Á J É K O Z T A T Á S

 

Tisztelt Szülő / Törvényes képviselő!

 

Hivatkozva a 152/2020. (IV.27.) Korm rendeletre, a Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, valamint a Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde 2020. április 30. (csütörtök) napjától ügyeleti nyitva tartást biztosít.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a szolgáltatást az alábbiak szerint vehetik igénybe:

 • A gyermek nem szenved fertőző betegségben. /nem lázas, nem köhög/ Ezzel kapcsolatban a szülő/törvényes képviselő az intézmény által biztosított formanyomtatványon nyilatkozatot nyújt be.
 • A szülő vagy törvényes képviselő munkavégzése okán vagy más – egyéb, indokolt és szükséges – okból veszi igénybe a szolgáltatást.

Felhívjuk a figyelmét továbbá, hogy a jelenlegi járványügyi helyzettel járó általános protokollt figyelembe venni szíveskedjenek! Az intézménybe történő érkezéskor, tartsák be a szükséges szociális távolságot.  (1,5-2 méter)

Kérjük, hogy szóban vagy írásban jelezzék felénk, rendszeres vagy eseti felügyeletet szeretnének a gyermek számára biztosítani!

 1. Egy-egy csoportban összesen 5 gyermek tartózkodhat.
 2. Szülő/törvényes képviselő, kísérő hozzátartozó nem léphet be az intézménybe, az intézmény munkatársa az ajtónál veszi át a gyermeket és kíséri az öltözőbe.
 3. Az étkezéssel kapcsolatos szabályok nem változnak. (előző munkanap 10 óráig szükséges jelezni az igényeket.) Az intézményi gyermekétkezés a korábban megszokottak szerint biztosított.
 4. A szolgáltatás igénybevétele terén előnyt élveznek azok, akik megélhetésük biztosítása érdekében veszik igénybe a szolgáltatást, valamint egyedül nevelik gyermeküket, és nincs iskoláskorú gyermekük.
 5. Elsődlegesen az a szülő kérje a szolgáltatást, akinek – az óvodai, bölcsődei ügyeleti igénybevétel nélkül- megélhetése veszélybe kerülne.

Kérjük a tájékoztatás szíves tudomásul vételét!

 

Füzesabony, 2020. április 28.

 

                           Gulyás Piroska                                             Bodnárné Kiss Karolina

                          intézményvezető                                                 intézményvezető

Nyilatkozat az óvodai felügyeletről

Szerző:
• 2020. április 01. szerda

HIRDETMÉNY

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK BEIRATKOZÁSA

 

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

Füzesabony- Dormánd Köznevelési Intézményfenntartó Mikrotársulás Társulási Tanács Elnöke ezúton értesítem a város lakosságát, hogy a koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján, a szülők az óvodákkal egyeztetve a következőképpen járjanak el:

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig.

A kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor. Ha tehát a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja a számára, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé. Az óvoda az ilyen gyermekekre számít, és a férőhelyet biztosítja számukra a szülő külön jelzése nélkül is. Ennek pontosítása érdekébe javaslom, hogy legalább 36/341-023 telefonon vagy  ovodakfabony@freemail.hu e-mailben vegyék fel a kapcsolatot az óvodával ilyen esetekben is, és tájékoztassák a szülői szándékról, hogy a körzetes óvodába kívánják beíratni gyermeküket.

Amennyiben a kötelező felvételt biztosító óvoda felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, akkor az óvodának eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján: 
2020. április 22. 800-1600
2020. április 23. 800-1600
Ezeken a napokon tudja beíratni azokat a gyermekeket, akik 2020. augusztus 31-ig
betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

 

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) az irányadó.

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése értelmében három éves kortól kötelező az óvodai nevelésben való részvétel.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 1. A beíratás helye: Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde

                3390 Füzesabony, Rákóczi Ferenc út 14.

 

 1. Az óvoda felvételi körzete: Füzesabony Város Önkormányzat honlapján, valamint  https://kir.hu/korzet honlapon, hogy melyik a lakóhelyük szerinti körzetes óvoda

 

 1. Felvehető gyermekek: Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek, kerülnek felvételre. Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda).

 

Az óvodai felvétel, átvétel szándéknyilatkozat alapján történik.

– A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.

– A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

– A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.

– A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben- amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik. Az egyes óvodák körzethatárait az óvodák kapuin elhelyezett hirdetményben, valamint Füzesabony város honlapján tájékoztatásul közöljük. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

 1. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor

–     a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatot,

–     a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

–     a gyermek TAJ- kártyája

–     a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

–   egyéb kedvezményekre jogosító igazolások, határozatok (pl. rendszeres

     gyermekvédelmi kedvezmény)

 

Az óvodai jelentkezéshez szükséges dokumentumok letölthetők Füzesabony város honlapjáról (www.fuzesabony.hu).

 1. Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, azaz 2020. május 23.
 2. Felmentés a kötelező óvodai foglalkozások alól

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az negyedik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Nem települési önkormányzat által fenntartott óvoda esetében ezt a jogot az óvoda fenntartója gyakorolja.

A felmentési kérelem a beiratkozás kezdő napjáig, 2020. április 22-ig nyújtható be a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz. A kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjének, nem települési önkormányzat által fenntartott óvoda esetén pedig a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnek is meg kell küldeni.

A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az óvodai beiratkozást követően a fent leírt eljárás szerint a nevelési év során kérheti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést, ha a gyermek családi körülményei képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét.

 

 1. Az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítése

Amennyiben az óvodaköteles gyermek az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, a Rendelet 20. § (2) bekezdés előírása alapján a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A bejelentést a www.füzesabony.hu oldalon közzétett „BEJELENTÉS óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségének külföldön történő teljesítéséről” című formanyomtatványon lehet megtenni.

 1. Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el, amelyért 5.000-től 150.000-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

 1. A jogorvoslati eljárás szabályai:

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő a Füzesabony Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének címzett, de az óvoda vezetőjének átadott felül bírálati kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a Nkt. 37.§ (1-3) bekezdései, valamint 38. § alapján fenntartó (jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést. Az eljárás illetékmentes, a jegyző a döntés jogszerűségét vizsgálja.

Füzesabony, 2020. március 31.

                       

Nagy Csaba s.k.

           Füzesabony- Dormánd Köznevelési

           Intézményfenntartó

       Mikrotársulás Társulási

 Tanács Elnöke

 

Jelentkezési lap

Szándéknyilatkozat