Gyermekkép

Az óvodának, mint nevelő intézménynek, figyelembe kell vennie, hogy a gyermek fejlődő személyiség. A gyermekek fejlődését meghatározzák az öröklött tulajdonságok és a környezeti hatások, melyek spontán és tervszerűen szervezettek lehetnek. A gyermek külön – külön egy személyiség, akinek fejlesztésében egyénre lebontott módszereket alkalmazunk. Törekszünk a sajátos nevelési igényből eredő hátrányok csökkentését szolgáló speciális fejlesztő tevékenységekre is, valamint igyekszünk fokozott figyelmet fordítani a tehetséges gyermekek fejlesztésére. Gyermekeinket kreatív, önálló gondolkodású, kommunikációra képes, aktív emberekké szeretnénk nevelni.

Óvodakép

Intézményünk fő feladata az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának megfelelően az óvó – védő, szociális, nevelő – személyiség fejlesztő feladatok ellátása. A programunknak megfelelően nevelőtestületünk olyan módszert választott feladataink megvalósításához, ami az adottságainkra, szokásainkra, körülményeinkre, eddigi szokásrendszerünkre, értékeinkre épül. A tevékenységeken keresztül neveljük gyermekeinket kreatív, önálló gondolkodású, kommunikációra képes aktív emberekké szeme előtt tartva egyéni képességeiket.
Alapelvünk a szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemgazdag óvoda megteremtése, ami a gyermeki magatartásnak, önállóságnak, az egészséges öntudat kibontakozásának és az önmegvalósulásnak lehetőséget ad. Minden gyermek a saját képességrendszerének figyelembe vételével nevelhető, fejleszthető leginkább. A gyermeknek éreznie kell, hogy tisztelet veszi körül, fontos nekünk, figyelünk rá és számíthat segítségünkre, ha szüksége van rá.
Óvodánk nyitott, a szülők bármikor betekinthetnek mindennapi életünkbe.

Az óvoda nevelési céljai:
 • A gyermekek nyugodt, élménygazdag, harmónikus fejlődésének elősegítése, a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatása az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével.
 • Sokoldalú képességfejlesztés segítségével a személyiség fejlődésének
 • Boldog, kiegyensúlyozott, környezetével és önmagával harmóniában élő személyiségek kialakítása sokszínű tevékenységgel, különös tekintettel a játékra, az életkornak megfelelő műveltség tartalmak közvetítésére.
 • Célunk, alapelvünk, hogy a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet, megbecsülés övezze, ami segíti a gyermekek egyéni képességeinek kibontakozását.
 • Az egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembe vétele.
 • Az egészséges életmód, a testápolás, az egészség megőrzés szokásainak kialakítása, az egészséges és biztonságos környezet biztosítása.
 • Szükség esetén prevenciós és korrekciós feladatok ellátása, a másság elfogadása.
 • A gyermekek szociális érzékenységének és éntudatának, énérvényesítő törekvéseinek segítése.
 • Tevékenységek során az óvodapedagógusok modellértékű viselkedése.
 • Változatos tevékenységek biztosítása a tapasztalatszerzésben.
 • Speciális helyzetű, speciális törődést igénylő gyermekek felkarolása.
 

A nevelési célok és feladatok az egész óvodára nézve azonosak. A csoportok arculatát a gyermekek és az óvónők személyisége alakítja, formálja sajátossá.

A tevékenységközpontú óvodai nevelésnek megfelelően a gyermek központba helyezését és az óvoda nevelési funkciójának kiteljesítését tekintjük alapvető feladatnak. A gyermeki személyiséget úgy definiáljuk, mint egyedi, megismételhetetlen, mással nem helyettesíthető individum és szociális lény aktivitását.

A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, a belső fejlődés, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. A személyiség szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet meghatározó.

az óvoda nevelő intézmény, a családi nevelés kiegészítője, s mint ilyen a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére törekszik. A gyermek fejlődését tudatosan tervezett, szervezett nevelési helyzetek megteremtésével teszi lehetővé. Az óvodánk tevékenységét a gyermek 3. életévétől az iskolába lépésig, legfeljebb 7 éves korig az életre nevelés határozza meg. A gyermekek szociális életképességét minden későbbi fejlődés alapjaként kezeli, a pedagógiai célok és feladatok centrumába tudatosan az együttműködési és érintkezési képességek fejlesztését állítja.

Óvodánk nevelésében alapelv:

a) A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze.
b)  A nevelés tegye lehetővé és segítse a gyermekek személyiség fejlődését, egyéni képességeinek kibontakoztatását.

Az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodunk az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről.

 • A testi – a szociális és az érzelmi képességek egyéni és életkori specifikus alakításáról.
 • A gyermeki közösségben végezhető sokszínű – az életkornak és fejlettségnek megfelelő – tevékenységekről, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető játékra.
 • A tevékenységen keresztül az életkornak megfelelő műveltség tartalmak közvetítéséről.
 • A kisgyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről.
 

Felfogásunk szerint az óvodának pedagógiailag segített, ösztönzött, szocializáció minél teljesebb megvalósítására kell törekedni. A kisgyermekeknek ahhoz, hogy boldoguljon meg kell tanulnia beszélni, közlekedni, a környezet adta keretek között tevékenykedni, az eszközöket használni, a társakkal együttműködni. El kell lesnie a mindennapi élet adta szerepeket, magatartási mintákat.
Ez egy komplex életfeladata, a szociális tanulás intenzív formája. Ennek egy részét – eltérő kulturális színvonalon – a családok teljesítik. Az óvoda azonban nem csupán kiegészítő szerepet játszik az elsődleges szocializáció folyamatában, hanem arányos fejlesztését, intenzitásának fokozását, magasabb színvonalra emelését is vállalja, azaz: kiegészíti, kiterjeszti, felerősíti a szociális tanulást.

Mivel az óvodába kerülő gyermek fejlődésének lényeges összetevője a szocializáció, a fejlődéshez biztosítanunk kell:
 • A gyermek alakuló kapcsolatait felnőttel és társaival a pozitív érzelmi töltés jellemezze.
 • Éntudatának, énérvényesítő törekvésének és szociális érzékenységének együttes fejlődését.

Az utánzással természetes élethelyzetekben megtanulják az együttélés, együttműködés szabályait.
Gyakorolják a toleráns viselkedést, fejlődjék empátiás képességük, természetességgel elfogadják a másságot.

Minden gyermek egyedi egyszeri és csak saját képességeinek vizsgálatával lehet meghatározni fejlettségi szintét. Ez az egyéni képességfejlesztés kiinduló pontja.

„A képességek az emberben a nekik megfelelő tevékenységek célszerű gyakorlásával alakulnak ki. A már kialakult képességek részt vesznek a további tevékenységek lebonyolításában és ezen keresztül éreztetik hatásukat. A tevékenységek és képességek egymástól elválaszthatatlanok.”4

A képességek fejlettsége az óvodáskorban elsősorban tevékenységben érhető tetten és fejlesztése is a megtervezhető tevékenységben hatékony. Felfogásunk szerint a nevelés a társadalom számára szükséges egyéni képességek intenzív fejlesztése, ezért a fő célunk:
Az óvodáskorú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése, amely magában foglalja:

 • A teljes gyermeki személyiség fejlesztését a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül.
 • Az életre való felkészítést a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül.

A nevelés, mint „tudatos értékválasztás” a nevelési helyzetekbe beépített tevékenységek által valósítható meg, hiszen a gyermek állandó tevékenykedés közben fejlődik.

A gyermeki megismerés alapja 3-7 éves korban a folyamatos érzékelés, tapasztalás és cselekvés, ezért a nevelési alaphelyzetbe szervesen illeszkedő rendszeres tevékenységeket úgy kell értelmeznünk, mint a pedagógiailag meghatározott szocializáció igazi determinánsait.

Óvodai programunk nem egyoldalú gyermekközpontúságot hirdet,  nem abszolutizálja a gyermeki szükségleteket és az óvodáskori adottságokat. Ezeket alapnak tekinti a nevelés alapnormáinak megvalósításához. Programunk vallja, hogy a gyermeket minden életkori szakaszban orientálni kell valamire, vezetni kell valahová. Úgy gondoljuk, hogy f eladatunk nemcsak az iskolai feladatokra való felkészítés, hanem állítjuk, hogy az életfeladatokra orientálás az igazi tennivaló. Állítjuk, hogy az életre való felkészítés csal valóságos tevékenységek, csak a tevékeny életre alapozott nevelőmunka útján valósítható meg.

A nevelési cél elérésének feltételei:

Programunk kitűzött nevelési célját a gyermek szükségleteinek, tevékenységeinek és képességeinek figyelembevételével a gyermek egyéni adottságaiból kiindulva lehetséges megvalósítani.